Oświadczenie Zarządu Eurobud Grupa JKS Jarosław

Jarosław, 15 października 2020 r.
EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW Sp. z o.o.
ul. Józefa Poniatowskiego 63A
37-500 Jarosław

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW Sp. z o.o.


Działając w imieniu EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW Sp. z o.o. z/s w Jarosławiu w związku z pojawieniem się przekazu medialnego jak i treścią wystąpienia Pana Vita Telekiego w wydaniu AKTUALNOŚCI TVP INFO z dnia 2 września 2020 r. oraz publikacji medialnej w Gazecie Jarosławskiej z dnia 2 września 2020 r. jak też artykułem w Gazecie Jarosławskiej z dnia 14 października 2020 r. wskazujemy, co następuje:


1) Nasza Spółka i jej główny sponsor EUROBUD GRUPA Sp. z o.o. z/s w Bystrowicach wykazał się wysoką cierpliwością na niepolegające na prawdzie zarzuty kierowane przez członków zarządu Stowarzyszenia SPR JKS Jarosław od dłuższego czasu , lecz skala nieprawdziwych informacji, które bez żadnej weryfikacji powiela lokalna gazeta i przekaz medialny wymagają bezwzględnej reakcji,


2) Nie polega na prawdzie podawana okoliczność, iż Pan Vit Teleky rozwiązał umowę z naszą Spółką jako podmiotem uprawnionym do uczestniczenia w rozgrywkach w ramach PGNiG SUPERLIGI KOBIET. Pan Vit Teleky, który wdał się w spór z wszystkimi zawodniczkami prowadzonej przez Spółkę drużyny jak i z wszystkimi członkami Zarządu porzucił wbrew wszystkim postanowieniom łączących nas umów świadczenie usług, do których zobowiązał się w myśl ww. umów, na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek w sezonie 2020/2021. Zarówno Rada Drużyny jak i Zarząd Spółki kwestionowali sposób prowadzonych przez ww. szkoleniowca treningów, który opierał się o założenia i wytyczne zalecane w latach 80/90 XX wieku, bez uwzględnienia aktualnych i wprowadzanych systematycznie nowych metod szkolenia siłowego i taktycznego. Powyższe z pewnością nie pozostało bez wpływu na wynik Drużyny osiągnięty w sezonie 2019/2020, który choć dla Spółki jest i był dużym sukcesem, jest wynikiem działań podejmowanych przez ww. szkoleniowca. Zastosowanie się do wskazówek i wytycznych Zarządu Spółki i Rady Drużyny z pewnością pozwoliło by na osiągnięcie jeszcze wyższego miejsca w klasyfikacji PGNiG SUPERLIGA KOBIET;


3) Spółka która w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami prawa i obowiązującymi postanowieniami Regulaminu PGNiG SUPERLIGI KOBIET dążyła i dąży do uzyskania przez prowadzoną Drużynę jak najlepszego miejsca w tabeli, zawiodła się na osobie trenera Vita Telekiego, dla którego jak się okazało dobro Drużyny i jej pomyślne wyniki sportowe nie mają najmniejszego znaczenia,


4) Działania podejmowane przez Spółkę, pomimo rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli Stowarzyszenia SPR JKS Jarosław, sprowadzały się do spłaty zaległości Stowarzyszenia JKS Jarosław wobec ww. trenera i ww. zawodniczki z środków finansowych Spółki, których nie uregulowało Stowarzyszenie i jego przedstawiciele w osobach Pana Tomasza Strzębały i Roberta Wojtaszka, co znamiennie ww. osoby na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi rozgrywkami uzyskiwały wsparcie ze środków publicznych w postaci dotacji Urzędu Miasta Jarosławia, jak i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu;
5) Spółka będąc zobowiązana do powyższego treścią Regulaminu postępowania licencyjnego PGNiG SUPERLIGI KOBIET z własnych środków dokonała spłaty zaległości płatniczych wobec zawodniczek i trenera z sezonu ligowego 2018/2019 za Stowarzyszenie SPR Jarosław, w celu docenienia wkładu ww. trenera jak i ww. zawodniczki w starania, których efektem był awans drużyny do PGNiG SUPERLIGI KOBIET;


6) Pomimo wielokrotnych próśb i monitów ze strony Spółki, przedstawiciele Stowarzyszenia w osobach Tomasza Strzębały i Roberta Wojtaszka nie byli w stanie przedłożyć dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej stan zobowiązań Stowarzyszenia, jak i przede wszystkim zasadność rzekomo poniesionych kosztów; przy czym większość poniesionych przez Stowarzyszenie kosztów związana była z nepotyzmem jego przedstawicieli, którzy zatrudniali w Stowarzyszeniu członków swoich rodzin jedynie po to by wyprowadzać środki finansowe ze Stowarzyszenia;


7) Z powodu zażądania przez Spółkę od przedstawicieli Stowarzyszenia szczegółowych wyjaśnień dot. finansów Stowarzyszenia przedstawiciele Stowarzyszenia SPR JKS Jarosław, a to Pan Tomasz Strzębała i Robert Wojtaszek zaczęli podejmować działania zmierzające do zdyskredytowania nie tylko spółki uczestniczącej w rozgrywkach, jej głównego sponsora, lecz przede wszystkich zawodniczek Drużyny i sztabu szkoleniowego, na co nasza Spółka nie może sobie pozwolić;


8) Przedstawiciele Stowarzyszenia SPR JKS Jarosław od dłuższego czasu rozpowszechniają nieprawdziwe informacje jakoby Spółce nie przysługiwało prawo do posługiwania się logo drużyny, podczas gdy z zawartych umów i porozumień jasno wynika, iż Stowarzyszenie przekazało do dyspozycji Spółki zawodniczki seniorskiej drużyny piłkarek ręcznych, logo oraz prawo do bycia kontynuatorem i sukcesorem historii jarosławskiej drużyny co wiązało się z koniecznością uregulowania wobec Zawodniczek obecnych i byłych jak i wobec dotychczasowego szkoleniowca zaległych wynagrodzeń, których Stowarzyszenie SPR JKS Jarosław nie uregulowało mimo otrzymania w tym celu dofinansowania z środków mieszkańców powiatu jarosławskiego i Miasta Jarosław, ;


9) W miesiącu czerwcu 2020 r. Klub Sportowy SAN Jarosław , notabene tak bardzo krytykowany przez członków zarządu Stowarzyszenia SPR JKS Jarosław w roku rozgrywek 2019/2020 zwrócił się do naszej Spółki o wydanie świadectw transferów/zgód dla zawodniczek Igi Wicińskiej i Dagmary Kulpy. Nasza Spółka zgodnie z obowiązującym ją Regulaminem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wskazała że na powyższe wyraża zgodę po dokonaniu przez Wnioskodawcę opłat Regulaminowych związanych z zmianą przez zawodniczki barw klubowych. Wnioskodawca na powyższe nie zareagował w żaden sposób. Kolejno w sierpniu 2020 r. ten sam Wnioskodawca zwrócił się do Spółki o tożsama zgodę na transfer dotycząca zawodniczek Anny Marii Musakovej i Amandy Szymborskiej. Co do zawodniczki Anny Marii Musakovej nasza Spółka nie mogła wyrazić zgody na transfer, gdyż ta zawodniczka ma trwający i ważny kontrakt z Spółką do 30 czerwca 2021 r., który nadal obowiązuje pomimo tego, że ww zawodniczka nie wykonuje obowiązków umownych do których sama się zobowiązała w roku 2019 r. podpisując stosowne umowy. Nasza Spółka wyraziła zgodę na transfer Amandy Szymborskiej. Z powyższego wynika, że Klub Sportowy SAN Jarosław posiadał pełna wiedze i świadomość, że do dokonania zmiany barw klubowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem wymagana jest zgoda naszej Spółki. Anulowanie transferów zawodniczek Igi Wicińskiej i Dagmary Kulpy nastąpiło nie decyzja i wolą naszej Spółki lecz wyłącznie decyzją Polskiego Związku Piłki Ręcznej albowiem Klub Sportowy SAN Jarosław nie zawarł z nasza Spółką wymaganej Regulaminem umowy transferowej. W dniu 8 października 2020 r. ww Klub SAN Jarosław zwrócił się ponownie o dokonanie transferu wskazując że podpisanie umowy transferowej mimo wytycznych Regulaminu Polskiego Związku Piłki Ręcznej , jest w ich ocenie niepotrzebne. Stanowisko Spółki jako prowadzącej Drużynę w lidze zawodowej, nie mogło być inne niż odmowa zmiany barw klubu. Dopiero po otrzymaniu jednoznacznej odpowiedzi naszej Spółki popartej stanowiskiem Komisarza Andrzeja Walaska, Klub Sportowy SAN Jarosław przesłał do naszej Spółki propozycje umów transferowych. Tak więc opisane w artykule Gazety Jarosławskiej z dnia 14 października 2020 r. rzekomy przebieg wydarzeń został przedstawiony subiektywnie przez jej autora Pana Tomasza Strzębałę, który jest także członkiem Zarządu SPR JKS Jarosław, za które to stowarzyszenie nasza Spółka spłaciła zaległe wynagrodzenia dla zawodniczek, trenera i kontrahentów za sezon 2018/2019 pomimo, iż Stowarzyszenie i jego Zarząd otrzymali z instytucji publicznych kilkuset tysięczne dofinansowanie na realizację rozgrywek w lidze niezawodowej,


10) Ww. działania zmierzają do dyskredytacji nie tylko samej Drużyny i jej składu, lecz także obrazują szacunek ww. osób dla szerokiego kręgu Kibiców i mieszkańców powiatu jarosławskiego, bez którego uzyskanie sukcesów Drużyny nie byłoby możliwe;


11) Podjęte działania i decyzje osób niegdyś zwaśnionych i pozostających w ostrym konflikcie w sezonie 2019/2020 jedynie utwierdzają naszą Spółkę w przekonaniu, iż podejmowane działania mają charakter z góry powziętych, zmierzających do zatracenia szansy jaką Drużyna uzyskała do prowadzenia walki o jak najlepsze miejsce w najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcznej i powrócenia miasta Jarosław do panteonu miast mogących chlubić się Drużyną grającą na najwyższym poziomie;


12) Nasza Spółka już podjęła kroki prawne zmierzające do ochrony jej dobrego imienia i interesów, a przede wszystkim do zapewnienia Drużynie możliwości gry w najwyższej lidze, przy tak negatywnym nastawieniu osób, które za oręże postawiły sobie dobre imię Zespołu, a w chwili obecnej podejmują działania mające na celu wyeliminowanie Drużyny z rozgrywek;


13) W wyniku starań właściciela naszej Spółki tj. spółki pod firmą EUROBUD GRUPA Sp. z o.o., widząc podejmowane działania przez osoby ze Stowarzyszenia SPR JKS Jarosław i dotychczasowego trenera Drużyny, podjęto starania, które zakończyły się sukcesem w postaci zawarcia kontraktu z Panem Reider Moistad, który przejął funkcję nowego szkoleniowca Drużyny;


14) Dążeniem naszej Spółki jest wyłącznie zapewnienie zawodniczkom Drużyny możliwości spokojnej pracy w profesjonalnych rozgrywkach ligowych, zapewnienie właściwych warunków kontraktów i opieki medycznej i odizolowanie od ambicjonalnych i niczym nie potwierdzonych sporów wywoływanych przez Pana Tomasza Strzębałę i Pana Roberta Wojtaszka, których celem w naszej ocenie jest pogrążenie Drużyny w chaosie i uniemożliwienie jej zdobycia jak najwyższego miejsca w rozpoczynających się rozgrywkach ligowych;


15) Nasza Spółka ma nadzieję, iż rywalizacja sportowa i wsparcie Kibiców naszej Drużyny zwyciężą z ambicjonalnymi dążeniem osób, które nigdy nie powinny się zajmować prowadzeniem rozgrywek na najwyższym ich poziomie.______________________________________
EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW Sp. z o.o.
Prezes Zarządu - Robert Wiśniewski

 

Wróć